FAQ

  FAQ - Frequently Asked Questions

  Kulturkontakt Nord
  Kulturkontakt Nord er det nye kontaktpunktet for det nordiske kultursamarbeidet. Institusjonen etableres i 2007 på Sveaborg i Helsingfors og er en del av Nordisk ministerråds organisasjon.

  Arbeidsområder
  Kulturkontakt Nord skal primært ha ansvar for informasjon og rådgivning for kulturaktører, være en servicefunksjon og fungere som sekretariat for de nordiske kulturministrenes rammeprogrammer samt koordinere Nordisk kulturforums virksomhet. Kulturkontakt Nord skal også profilere nordisk kultursamarbeid i og utenfor Norden.

  Rammeprogrammer
  De to rammeprogrammene som Kulturkontakt Nord administrerer er: Mobilitets- og residensprogrammet og Kunst- og kulturprogrammet. Begge programmer har som målgruppe utelukkende profesjonelle kulturaktører. Fokus og utvikling er viktige karakterer for prosjektene som vil få støtte under programmene, enten det er mobilitet, nettverksbygging, residensvirksomhet, produksjonsrettet virksomhet og kompetanseutvikling. Prosjektene skal en tydelig nordisk dimensjon men det vil ikke være krav på antall deltakerland i et prosjekt.


  Nordisk Kulturfond
  Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbeidsorgan, hvis formål er å støtte kultursamarbeidet i bred forstand mellom de nordiske land. Nordisk Kulturfond deler ut årlig ca 25 millioner danske kroner til kulturprosjekter i Norden eller nordiske prosjekter utenfor Norden.

  Støttemottakere
  De prosjekter, som får og har fått støtte, avspeiler hele kulturlivet, og omfatter alt fra billedkunst, teater, musikk og dans, til litteratur og nye medier. Også utdanning, forskning og tverrsektorielle prosjekter kan støttes av fondet. Innenfor utdannings- og forskningsområdet prioriteres prosjekter med tilknytning til kunst og kultur. For å kunne motta støtte fra fondet, skal prosjektet inkludere minst tre nordiske land eller selvstyrende områder (Færøyene, Grønland og Åland).

  Se også: http://www.nordiskkulturfond.org/


  1. Hva skjer etter at NOMUS, NIFCA, SLEIPNIR, NORDSCEN, NORDBOK er lagt ned?

  Institusjonene og komiteene som er nedlagt erstattes av en ny struktur med tverrsektorielle rammeprogrammer. Den markante endringen er at man går fra en institusjonsbasert og sektoriell tenkning til tematiske satsninger og tidsavgrensede programmer. Dette vil først og fremst bety flere midler til nye initiativ og prosjekter. Samtidig vil den nye organisasjonen med færre institusjoner og komiteer men større programmer bidra til å gjøre det nordiske kultursamarbeidet mer oversiktlig, brukervennlig og synlig.


  2. Hvorfor en ny struktur?

  Nordisk ministerråd ønsker å gi kultursamarbeidet en ny dynamikk og de nordiske kulturministrene besluttet i 2005 å gjennomføre en strukturreform som trer i kraft i sin helhet i 2007.

  Hensikten med strukturreformen er at det nordiske kultursamarbeidet skal være mer fleksibelt og åpent for nye arbeidsformer, samt at det lettere skal kunne svare på de utfordringer som kulturlivet i Norden står overfor i dag, både nasjonalt og internasjonalt. Det nordiske kultursamarbeidet vil også i større grad være forankret i kulturmiljøene på nasjonalt nivå.


  3. Hva er handlingsplanen for Nordisk kultursamarbeid?

  Kulturministrene har utarbeidet en trerårig handlingsplan (2007-2009). Handlingsplanen definerer hvilke satsninger som skal prioriteres i de kommende år. Les handlingsplanen her 


  4. Hva er et Program?

  En overordnet tidsbegrenset, tematisk satsning på et definert område eller delområde. Et program løper over flere år. For å gi kultur- og mediesektoren i Norden flere samarbeidsmuligheter etablerer Kulturministrene tre nye programmer:

  Nordisk Computerspilprogram
  En ny stor satsning er Nordisk Computerspillprogram. Programmet skal stimulere den nordiske dataspillbransjen til å produsere økt kvalitet og flere tilbud av nordisk produserte dataspill for barn og unge. Les mer om programmet her.

  Mobilitets- og residensprogram
  Mobilitets- og residensprogrammet er en vesentlig del av den nye strukturen for nordisk kultursamarbeid. Mobilitet for kunstnere og kulturaktører, nettverksbygging og kunstnerresidenser er programmets satsningsområder. Det vil åpne mange flere dører for kunstlivet i og utenfor Norden og bidra til å styrke kulturaktørene. Mobilitets- og residensprogrammet er et tverrsektorielt rammeprogram som gir støtte til mobilitet for enkeltpersoner, nettverksbygging for kulturaktører, residenser og produksjonsrettet gjesteateliervirksomhet. Programmet er åpent for åpent for profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst og kulturfeltet inklusiv kulturarv. Les mer om programmet her.

  Program for nordisk kunst- og kultursamarbeid
  Kunst- og kulturprogrammet er et tverrsektorielt rammeprogram med fokus på produksjonsrettet virksomhet og kompetanseutvikling, kritikk og kunnskapsformidling. Kunst- og kulturprogrammet er åpent for profesjonelle kunstnere, utøvere, formidlere, produsenter og kulturaktører fra alle sektorer innen kunst og kulturfeltet inklusiv kulturarv og vil støtte prosjekter med tydelig element av utvikling og nyskaping. Les mer om programmet her.

  Faste tilskuddsmottakere i 2007 og 2008
  Under kunst- og kulturprogrammet vil en rekke faste tilskuddsmottakere fortsette sin virksomhet i 2007-2008. Dette er: Orkester Norden, Nordisk Amatørteaterråd, Biskops Arnö, Skumringstimen – nordisk bibliotekuke, Nordiske musikkdager, Ung nordisk musikk og Scandinavian Films.


  5. Hva er et Prosjekt?

  En helhet som er tidsbegrenset og har et forhåndsdefinert sluttidspunkt.


  6. Hva er en sakkyndiggruppe?

  En gruppe av faglig sakkyndige/eksperter innenfor et bestemt område eller tema. En gruppe av sakkyndige utpekes alltid på bestemt tid og med et klart mandat. Sakkyndiggruppene har det faglige ansvar for programmene. Les mer om de sakkyndige for mobilitets- og residensprogrammet her og om de sakkyndige for kunst- og kulturprogrammet her.


  7. Hva betyr Armslengdesprinsipp?

  Innebærer at alle beslutninger om tildeling av midler til forskjellige prosjekter innenfor programmene fattes av sakkyndige. Det er en politisk oppgave å bestemme rammene, og deretter må uavhengige råd fordele pengene - det såkalte "armslengdesprinsipp". Uavhengighet skal med andre ord fastholdes som det bærende prinsippet for fordelingen av de statlige kulturmidlene. Rådene skal bestå av kompetente fagfolk, som kun fungerer i tidsbegrensede perioder.


  8. Hva er Mobilitetsstøtte?

  Stipendier tildelt for å kunne besøke et annet nordisk land og bygge nettverk. Mobilitetsprogrammet er åpent for alle profesjonelle kunstnere og utøvere uansett alder.
   

  9. Hva er Residensprogram?

  Residensprogrammet innebærer at kunstnere og utøvere i lengre perioder (2-3 måneder) kan oppholde seg og arbeide i et annet nordisk land.


  10. Hva er Nordisk Kulturforum?

  Det nye nordiske kultursamarbeidet bygger på dialog med hele kulturfeltet og på en kontinuerlig diskusjon om mål og midler. Nordisk kulturforum er et dialogverktøy og den viktigste møteplassen for å sikre videreutviklingen av programmene og fremtidige initiativ for kulturmiljøene i Norden.

  Nordisk kulturforum er et kontinuerlig dialogforum mellom kulturområdet og ministerrådet for kultur. Årlig arrangeres flere konferanser, workshops, e.l. under betegnelsen Nordisk Kulturforum hvor det kan diskuteres både helt overordnede eller helt spesifikke spørsmål for forskjellige kunst- og kulturområder.


  Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors