Time frame for the new programs

Tidsram för de nya programmen


Det nordiska samarbetet går in i en ny tidsålder. Den mest markanta ändringen gäller det nordiska kultursamarbetet, som inte längre organiseras i sektorer enligt konstart eller förmedlingssätt. De nordiska kulturministrarna beslutade år 2005 att inrätta tidsbundna, tematiserade program som kan gälla hela konst- och kulturfältet eller klart definierade delområden.

Mobilitets- och residensprogrammet och konst- och kulturprogrammet har båda en tidsram på 3 år (2007 – 2009). Dataspelsprogrammet har en tidsram på 6 år (2006 – 2011).

Målsättningen med de nya programmen är att skapa ett handlingsutrymme för en viss tidsperiod.  Efter det skall programmen och deras resultat utvärderas. Vilken konstnärlig utveckling har programmen stött? På vilket sätt har programmen berikat kultursamarbetet i Norden? 

De nya programmen skall svara mot befintliga behov och efterfrågan inom de olika konstarterna.  Det är stora variationer i efterfrågan beroende på hur väl de nationella kulturförvaltningarna har lyckats med att utveckla sina system så att de svarar mot de behov som konst- och kultursektorn har. 

Det nordiska kultursamarbetet skall fungera som en kompletterande insats till ländernas och de självstyrande områdenas kultur – och konstliv.


Nordic Culture Point Suomenlinna B 28, FI-00190 Helsinki