Modulen mobilitetsstöd

Mobilitetsstöd


Nästa ansökningsfrist: 15.10.2008

Modulen riktar sig till hela konst- och kulturfältet i Norden:
professionella konstnärer inom alla konstformer, skönlitterära författare, översättare, kuratorer, producenter, kulturredaktörer och kulturforskare etc.
 • professionella utövare/personer kan ansöka om vistelsestipendium till ett annat land i Norden
 • vistelsestipendiet täcker utgifterna för högst 7 dygns vistelse
 •  (fem arbetsdagar + veckoslut) enligt en genomsnittlig      beräkningsgrund för 2 kategorier (huvudstadsregionen, det övriga landet)
 • observera att ansökaren och resenären skall vara en och samma person och att stödet beviljas endast åt individer, inte grupper

Vistelsestipendium, 7 dygn

Huvudstadsregion

Övriga landet

Till Danmark

€ 1 400

€ 1 100

Till Finland

€ 1 000

€ 750

Till Norge

€ 1 400

€ 1 100

Till Sverige

€ 1 700

€ 1 300

Till Åland

€ 1 000

€ 750

Till Island

€ 1 800

€ 1 500

Till Färöarna

€ 1 100

€ 750

Till Grönland

€ 1 100

€ 750


 • modulen beviljar inte resestöd från ett nordiskt land till ett annat, med undantag för resor från och till Väst- Norden.
 • de som söker vistelsestipendium uppmanas att söka resestöd hos de bilaterala fonderna eller hos nationella fonder och program
 • det enda undantaget gäller resestöd från Väst-Norden (Färöarna, Grönland och Island) till de andra nordiska länderna samt vice versa
 • resestödets storlek definieras på basen av ansökningens budget
 • det finns ingen övre gräns för resestödet, men i sin rapport skall mottagaren redovisa alla resekostnader

Bedömningskriterier för mobilitetsstödet 
 • planera projekt/research med nordisk relevans 
 • prioritera nya konstellationer och initiativ

Mobilitet är en möjlighet för konst- och kulturaktörer att korsa gränser, både nationella och mentala samt att skapa en plattform/grund för ett nyskapande, dynamiskt nordiskt konst- och kulturliv.

Nordisk relevans
 • främja det nordiska samarbetet och ökar kontakterna i Norden
 • öka förståelsen för likheter och olikheter i de nordiska länderna och regionerna
 • öka kunskapen om konstnärer från Norden och deras verk

Vem kan söka?
 • professionella konst- och kulturaktörer inom alla konstområden i Norden
 • stöd beviljas i princip inte till statliga tjänstemän eller tjänstemän vid en statlig myndighet
 • studerande hänvisas till Nordplus-programmen

Utbetalningar och rapportering

Bidraget utbetalas i två rater. Den första raten på 85 % utbetalas efter att mottagaren sänt in sina bankuppgifter (konto, bankkontorets namn och adress, IBAN- och SWIFT-koder) och information om mottagarens beskattningsland till KKN via ansökningsdatabasen på http://applications.kknord.org/user. Den andra raten på 15 % utbetalas efter att KKN har mottagit och godkänt en rapport. Rapporten skall lämnas snarast möjligt, och senast tre månader efter genomförd resa.

OBS! Personer som också har fått resebidrag för resor till och från Väst-Norden, ska i samband med rapporten redovisa sina resekostnader i form av en bifogad fil. Redovisningen skall inte ha originalkvitton, utan bidragsmottagaren skall själv behålla alla kvitteringar i original.

Ansök via den elektroniska ansökningsblanketten
Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors