Modulen stöd till nätverk

Modulen stöd till nätverk


Modulen stöder nätverksbildning inom konst- och kulturfältet i Norden.
Ger förutsättningar för att olika aktörer skall kunna samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra.


Kortvarigt nätverksstöd:
 • stöd för 1 års verksamhet
 • max € 25 000 som kan utgöra max. 70 % av de totala kostnaderna
 • nätverket svarar själv för den övriga finansieringen och specificerar den i sin ansökan
 • nätverket kan med en begrundad ansökan få ett tilläggsstöd för ännu 1 års fortsatt verksamhet
 • ett välfungerande nätverk kan efter detta övergå till att söka om stöd till långvarigt nätverksarbete
Nästa ansökningsfrist


Långvarigt nätverksstöd:
 • stöd för 3 års verksamhet
 • max  € 150 000 som kan utgöra max 50 % av de totala kostnaderna
 • nätverket svarar själv för den övriga finansieringen och specificerar den i sin ansökan
Nästa ansökningsfrist


Bedömningskriterier för kortvarigt nätverksstöd
 • nätverket har en tydlig målsättning och klar tidtabell
 • nätverket skapar nya kontaktytor inom sina egna områden och når ut till andra
 • nätverket bildas för att planera konstnärliga initiativ och etablera processer och samarbeten

Bedömningskriterier för långvarigt nätverksstöd
 • nätverket har ett klart formulerat syfte
 • nätverket är nyskapande, har innovativa idéer och initiativ
 • nätverket är transparent och kommunikativt
 • nätverket sprider information om sitt nätverk, dess arbete och resultat

Vem kan söka?
 • i Norden verksamma kultur- och konstinstitutioner, organisationer och utövare på alla professionella nivåer och över alla gränser
 • nya nätverk och samarbeten med kulturell mångfald och mellan flere olika konst- och kulturaktörer prioriteras
 • nätverket kan bestå av partners från minst 3 nordiska länder eller självstyrande områden
 • på grund av kulturpolitiskt tungt vägande skäl kan man avvika från den här principen
 • nätverket kan omfatta partners utanför Norden

Ansök via den elektroniska ansökningsblanketten


Kulturkontakt Nord Sveaborg B 28, FI-00190 Helsingfors